Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Kakšne površine naj bi vzdrževal en čistilec v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah?

Sekcija čistilcev objektov je že pred leti z objavo normativov in razpredelnic pogostosti opravil dnevnega čiščenja sprejela in objavila tudi priporočene kvadrature, ki naj bi jih očistil(a) čistilec/čistilka v 8-urnem delavniku. Priporočila glede kvadratur se razlikujejo najprej po namembnosti prostorov, kasneje pa obstaja še kar nekaj faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati v realnem okolju.

Normativi za cistilno osebjeNormativi so odvisni od pogostosti in zahtevnosti čiščenja, opreme, vrste materialov tal ter želenega standarda čiščenja. V 8–urni delavnik je vključen čas za pripravo strojev in naprav, čistil, malica, in čiščenje strojne opreme po končanem delu.

Za poslovne prostore (ob pogoju, da gre za visok želen standard čiščenja in vsakodnevno izvajanje vseh čistilnih opravil) so priporočeni normativi sekcije 1.200 m² +/- 10% / 8-urni delavnik, kar pa se marsikje v praksi ne izvaja - predvsem, ker so mnogi naročniki znižali želen standard čiščenj, zaradi česar se posamezna opravila namesto dnevnega izvajajo le še 1-2x tedensko.

Nekoliko drugače je v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah, kjer želen standard čiščenja še vedno ostaja visok (kar je z vidika zdravja edino pravilno).
Po priporočilih sekcije naj bi za te ustanove veljali naslednji priporočeni normativi za dnevno čiščenje:
- bolnišnični prostori: od 500 m² do 1.000 m² / 8-urni delavnik
- šolski prostori: od 800 m² do 1.300 m² / 8-urni delavnik
- vrtci: od 500 m² do 800 m² / 8-urni delavnik

Nekoliko drugače je v priporočenih normativih, ki izhajajo iz tehničnih smernic in sprejetih pravilnikov, veljavnih za posamezna področja, ki jih bomo navedli v nadaljevanju.

VRTCI

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)

Poglavje 2. Drugi tehnični delavci

18. člen (čistilci)
V vrtcu se sistemizira delovno mesto čistilca na 600 m² čistilne talne površine. Čistilne površine so notranje talne površine, zmanjšane za površino kuhinje in prostore hišnika. Če delavec skrbi za dve do tri stavbe, se normativ zniža za 100 m², za štiri ali več stavb pa za 200 m².

20. člen (delovno mesto v deležu)
Vrtec, ki glede na število oddelkov ne dosega normativov za administrativno-računovodske in tehnične delavce, sistemizira delovno mesto v ustreznem deležu. Vrtec, ki glede na število oddelkov presega normativ za eno delovno mesto, v ustreznem deležu sistemizira dodatno delovno mesto.

22. člen (organiziranost administrativno-računovodske in tehnične službe)
(1) Za opravljanje nalog strokovnih delavcev, računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev lahko več vrtcev oziroma drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost predšolske vzgoje v skladu z zakonom, ki ureja zavode, ustanovijo skupne službe, ki delujejo pri enem izmed zavodov. Skupne službe lahko za te zavode ustanovi tudi njihova občina ustanoviteljica, v okviru občinske uprave.
(2) Občina ustanoviteljica lahko z aktom o ustanovitvi vrtca določi, da opravljanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka zagotavlja vrtcu sama oziroma jih zagotovi vrtec z zunanjimi izvajalci.

(3).......

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)

»53.a člen (vzdrževanje in čiščenje prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme)
Za prostore in pripadajoče zunanje površine vrtca, kjer poteka dejavnost predšolske vzgoje ter opremo, mora biti izdelan načrt rednega vzdrževanja in čiščenja. O tem se vodi evidenca.«
 
OSNOVNE ŠOLE

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 47/17)

21. člen (čistilec)
Pri sistemizaciji delovnega mesta čistilca se upošteva skupno število učencev in talna čistilna površina v razmerju 50:50.
Šola z 9 in manj oddelki sistemizira eno delovno mesto čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 60 učencev.
Šola z 10 do 18 oddelki sistemizira eno delovno mesto čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 76 učencev.
Šola z 19 in več oddelki sistemizira eno delovno mesto čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 86 učencev.
Obseg delovnega mesta čistilca se določi tako, da se vsota količnika med skupnim številom učencev in številom učencev, ki je določeno za merilo glede na velikost šole v skladu s prvim odstavkom tega člena, in količnika talne čistilne površine šole in 900 m², deli s številom 2 (število učencev : 60/76/86 + talna čistilna površina : 900) : 2.
V skladu s tem merilom izračunano decimalno število vedno zaokrožimo navzgor na najbližjo četrtino celote.
Čistilec mora imeti končano osnovno šolo.

43. člen (pogodba o opravljanju storitev)

Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih in tehnično vzdrževalnih del, za čiščenje šolskih prostorov in za pripravljanje šolskih malic ter za izvajanje pouka tečaja plavanja, v okviru sistemiziranih delovnih mest, sklene pogodbo o opravljanju storitev. Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.

Na spletni strani Ministrstva pristojnega za šolstvo sta (ob nastajanju tega prispevka) zadnja takšna sklepa objavljena 20. 12. 2016 za leto 2017.
To je 1) "Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (podjem) med javnim VIZ in fizično osebo (pdf)"
In 2) "Sklep o cenah za plačilo storitve med javnim VIZ in drugo pravno osebo (pdf)".
Medtem ko v prvem primeru Ministrstvo VIZ-u za Čistilko II - fizično osebo zagotovi sredstva v višini bruto/bruto 2,90 € za delovno uro ?!? v drugem primeru VIZ-u za Čistilko II - zaposleno pri pravni osebi za obseg storitev za polni delovni čas za en mesec (174 ur) zagotovi sredstva v višini bruto/bruto 836,67 € ?!?.
Ta zagotovnjena sredstva že v letu 2017 niso pokrila stroškov dela zaposlene osebe, ki prejema minimalno plačo v letu 2019 pa še toliko manj.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18)

27. člen (čistilec)
V šoli in v zavodu se na 900 m² talne hišne čistilne neto površine sistemizira 1 delovno mesto čistilca.

V šoli oziroma zavodu, ki izvaja prilagojen izobraževalni program z nižjim ali z enakovrednim izobrazbenim standardom oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja za gibalno ovirane učence oziroma dijake, in v šoli, ki izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja za učence s težkimi motnjami v duševnem razvoju, se sistemizira 1 delovno mesto čistilca na 750 m² talne hišne čistilne neto površine.

Čistilec mora imeti končano osnovno šolo.

SREDNJE ŠOLE

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17 in 30/18)

47. člen (čistilec)
Ravnatelj šole ali dijaškega doma sistemizira eno delovno mesto čistilca na 900 m² uporabne neto čistilne talne stavbne površine, ki se vsakodnevno čisti. Čistilec mora imeti zaključeno osnovnošolsko obveznost.
V uporabno neto čistilno talno stavbno površino iz prejšnjega odstavka se ne všteva kvadratura zunanjih prostorov ter kvadratura prostorov, ki ni namenjena izvajanju srednješolskih izobraževalnih programov in vzgojnega programa dijaških domov (kvadratura sob v dijaških domovih, ki so namenjene bivanju dijakov in sobe, ki se oddajajo študentom in drugim zunanjim uporabnikom, predavalnice in drugi prostori višje strokovne šole kot organizacijske enote, za katere šola prejema sredstva po študentu, prostori, ki so namenjeni opravljanju druge dejavnosti, in prostori, ki nimajo funkcionalne uporabe).

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08, 90/12, 104/15, 56/17 in 5/19)

5. člen (normativi za določitev obsega dela)
Za določitev obsega organiziranega izobraževalnega dela se za polni delovni čas strokovnih in drugih delavcev uporabljajo naslednji normativi:
-  ......
-  hišnik IV na 600 študentov,
čistilka II na 180 študentov.

6. člen
(izhodišča za vrednotenje stroškov dela)

Obseg sredstev za plače se določi tako, da se študijski program ovrednoti ob upoštevanju obračunskih normativov iz 5. in 7. člena tega pravilnika ter višine plačnega razreda v nadaljevanju navedenih delovnih mest:
- .......
-  čistilka II: 18. plačni razred.

FAKULTETE

SKLEP o normativih za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog članic Univerze v Ljubljani (sprejet na podlagi 59. člena Statuta Univerze v Ljubljani na 21. seji Upravnega odbora UL 16.6.2016)
....
15. ZAGOTAVLJANJE TEKOČEGA OBRATOVANJA OBJEKTOV IN DRUGE STORITVE
TIPIČNA DELA:
....
čiščenje in hišniška opravila, urejanje zunanjih površin
.....
NORMATIV:
.....
1 oseba/15.000 m² notranjih in zunanjihpovršin - hišniška opravila
1 oseba/1.200 m² notranjih površin +/-10% - čiščenje
1 oseba/5.000 m
² zunanjihpovršin +/-10% - čiščenje
....
Ti normativi so tudi podlaga za naročanje in najem zunanjih storitev in pogodbena dela namesto zaposlovanja (tretji odstavek IV. člena sklepa)

ZDRAVSTVENE STAVBE

Normativi za zdravstvene stavbe so opredeljeni v Tehnični smernici za graditev za zdravstvene stavbe TSG-12640-002:2021.
Le to je sprejel Minister za zdravje na podlagi gradbenega zakona konec leta 2021 in nadomešča TEHNIČNO SMERNICO ZA ZDRAVSTVENE OBJEKTE TSG-12640-001: 2008.
Tehnična smernica vsebuje Splošni del tri posebne dele.
Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami
Posebni del 2: Zdravstveni dom
Posebni del 3: Urgentni center

ZDRAVSTVENI DOMOVI

Posebni del 2: Zdravstveni dom

 .... 8.4.16. Oskrbovalni in servisni prostori od str. 264 naprej

8.4.16.3. Centralni čistilni servis
(1) Služba za vzdrževanje čistoče in higiene je lahko organizirana v okviru zdravstvenega doma ali pa njeno delo opravlja zunanja t.j. najeta ekipa/organizacija. Čistilna ekipa skrbi za čistočo
vseh prostorov, komunikacij, javnih površin ter steklenih površin oken in vrat. Naloga čistilne ekipe je tudi skrb za čisto okolico stavbe.
Ekipa mora ne glede na to, ali je lastna ali najeta, imeti svojo delovno bazo – prostore za shranjevanje različnih čistilnih pripomočkov, materialov, čistilne opreme ter aparatov, garderobo in sanitarno-toaletne
prostore.
Velikost garderobe se določi glede na število oseb čistilne ekipe, ki je odvisno od velikosti stavbe. Po izračunu je potreben en čistilec na 600 m² površine.
(2) Prostori in površine čistilnega servisa:
• prostor za hrambo in pripravo čistilne opreme: 10 m²,
• prostor za čistilne vozičke in čistila: 12 m²,
• garderoba za čistilno ekipo: 10 m²,
  - (garderoba, prha, WC, umivalnik),
• prostor za zbiranje nečistega perila za odvoz v pralnico: 6 m².

SPLOŠNE BOLNIŠNICE Z DO 400 POSTELJAMI

Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami

....... 7.6.6.  E4: Služba za vzdrževanje čistoče in higiene ter zbiranje in odvoz odpadkov

7.6.6.1. Opis dejavnosti
(1) Čistilna ekipa skladno z zahtevami Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišniških okužb (Ur.l. RS št. 92/06 in 10/11) skrbi za čistočo prostorov, komunikacij in javnih površin v bolnišnici. Načine zbiranja in odstranjevanja odpadkov iz bolnišnice določata Uredba in Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Ur.l. RS, št. 89/08).
Dnevno (tudi večkrat) se čistijo predvsem tla. V prostorih, ki zahtevajo visoko stopnjo čistoče in higiene, pa se skladno s predpisanim razporedom izvaja tudi čiščenje sten, stropov, steklenih površin oken, vrat ipd. Naloge čistilne ekipe so tudi skrb za čistočo izven stavbe bolnišnice, zbiranje in sortiranje
odpadkov ter zbiranje in sortiranje nečistega perila.

7.6.6.2. Funkcionalne zahteve in predlogi rešitev

Shema prostorov - vzdrževanje

Slika 51: Shema prostorov službe za vzdrževanje čistoče in higiene (primer).

1) Bazni prostori službe za vzdrževanje čistoče in higiene, kjer se nahajajo aparati in sredstva za čiščenje, ter prostori za osebje so praviloma locirani v kletni etaži v bližini vertikalnega komunikacijskega jedra stavbe bolnišnice. Osebje službe se v bazi opremi s sredstvi za čiščenje in napoti na določeno delovno mesto. Posamezni čistilec vzdržuje pribl. 400 – 600 m² površin. V vsaki etaži stavbe se nahajajo prostori, namenjeni delu čistilcev, kot so: prostor za čistila, prostor za nečisto perilo, prostor za odpadke.
Zaprti oddelki oziroma prostori služb s posebnimi higienskimi zahtevami (OP-blok, intenzivna terapija itd.) imajo v ta namen svoje, ločene prostore. Iz prostorov za nečisto perilo in odpadke se izvaja odvoz v centralno zbiralnico odpadkov oz. nečistega perila.
(2) Urejeno mora biti centralno zbirališče za vse vrste odpadkov. Za infektivne odpadke mora biti ločen, zaprt in varovan prostor.

..........

OP:
Zakonodaja / dokumenti, na katere se sklicujemo, so bili v veljavi na datum objave prispevka. Prav tako dostop do povezav.

Piktogram: freepik.com

 

 

Avtor: mi® | Objava: 04.04.2019; Zadnja sprememba: 27.02.2023
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2023 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+